JAZYKOVÁ ŠKOLA UŽHORODSKÁ 8 Užhorodská 8, Košice, 040 11, IČO: 35540451 tel.: 055/646 03 77, e-mail: sjs@sjske.sk, www.sjske.sk

Prihláška na školský rok 2020/2021

Vaše osobné údaje 
Meno
Priezvisko
 
Titul
Adresa 
Ulica
PSČ
Obec
 
Dátum narodenia 
Miesto narodenia 
Rodné číslo 
Občianstvo 
Národnosť 
Email 
Mobil 

Špecifikácia kurzu

Pobočka 
Jazyk 
Ročník 
 
Rozvrh hodín
Kód učiteľa
 
Rodič (zákonný zástupca)
Meno
Priezvisko
 
Titul
Ulica
PSČ
Obec
 
Mobil
Email

Čestné vyhlásenie pre zber údajov

Týmto vyhlasujem, že svoj súhlas na započítanie do zberu údajov som poskytol/poskytla iba jednej,  a to tejto škole.

Súhlas

Svojím súhlasom potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á, súhlasím a zaväzujem sa k dodržiavaniu Školského poriadku Jazykovej školy Užhorodská 8 v Košiciach.

Vyhlásenie

Vyhlasujem, že v prípade, keď nenastúpim na začiatku školského roku, alebo keď v priebehu školského roka prestanem navštevovať JŠ, nebudem nárokovať vrátenie školného. Toto vyhlásenie potvrdzujem svojim súhlasom.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) .

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 5 rokov po uplynutí doby poskytovania vzdelávania (ak je to technicky možné). Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Osobné údaje v rámci uvedeného účelu nebudú poskytované príjemcom.

Svojim súhlasom prehlasujem, že som bol/a oboznámený/á s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorý je zverejnený na webovom sídle prevádzkovateľa www.sjske.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.

Svojim súhlasom  (nesúhlasom)  (ne)udeľujem prevádzkovateľovi Jazyková škola, Užhorodská 8, 040 11 Košice, IČO: 35 540 451 (ďalej len: „prevádzkovateľ“)             súhlas                  (nesúhlas)                                                        so spracúvaním mojich osobných údajov pre účely: vyhotovovanie alebo získavanie (fotografie, videá, výsledky tvorivej činnosti, atď.), zhromažďovanie na nosičoch osobných údajov (fyzické i dátové nosiče), usporadúvanie, uchovávanie, poskytovanie tretím stranám, sprístupňovanie príjemcom a zverejňovanie osobných údajov, v rámci informačného systému Propagácia prevádzkovateľa pre účel propagácie prevádzkovateľa, zverejňovania osobných údajov ⃰ a informácií o organizovaných podujatiach, aktivitách prevádzkovateľa so zámerom budovať jeho dobré meno, a to v rozsahu: meno a priezvisko, trieda, fotografia (farebná alebo čiernobiela), videozáznam (obrazový a/alebo zvukový), výsledky tvorivej činnosti, osobné údaje, ktoré sú na základe mnou udeleného samostatného súhlasu spracúvané v rámci IS Propagácia prevádzkovateľa budú zverejňované na nasledujúcich webových sídlach a v nasledujúcich priestoroch prevádzkovateľa: web stránka školy, youtube kanál, facebook stránka.

 
 

Spravuje misrad123@gmail.com, vytvorené službou gFORM - tvorba formulárov