ONLINE SEMINÁR - Energetická hospodárnosť a zmeny zavádzané v 2020

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Pozývame Vás na ONLINE odborný seminár prof. Ing. Zuzany Sternovej, PhD. a Ing. Aleny Ohradzanskej, ktorý sa uskutoční

11. júna 2020 (štvrtok) od 09.30 - 11.30 hod.

Seminár bude vysielaný ONLINE. Link na seminár vám bude zaslaný na vašu e-mailovú adresu.

 

Titul pred menom
Meno 
Priezvisko 
Titul za menom
Dátum narodenia (v tvare DD.MM.RRRR) 
Telefón / Mobil (v tvare 09XY/XXXYYY) 
Typ odbornosti

autorizovaný stavebný inžinier

stavbyvedúci alebo stavebný dozor

odborne spôsobilá osoba pre ECB/EHB

študent

iné

E-mail 
Členstvo/ účastnícky poplatok na online seminár 

som členom - 0€

nie som členom - 80€

V prípade nečlena prosím uveďte fakturačnú adresu na ktorú vám bude vystavená zálohová faktúra:
Poznámka účastníka

Prosíme nečlenov o uhradenie registračného poplatku vo výške 80 € najneskôr 1 deň pred konaním seminára. Preddavkovú faktúru potrebnú k úhrade registračného poplatku zašleme na Váš kontaktný e-mail najneskôr 1 deň po prihlásení na seminár.

Tešíme sa na Vašu účasť.
Súhlas na spracovanie osobných údajov (GDPR) 

Poskytnutím tu uvedených svojich osobných údajov dávam v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas Slovenskej komore stavebných inžinierov so sídlom na Mýtnej 29, 811 07 Bratislava na ich spracovanie a uchovávanie v internej databáze SKSI pre účely evidencie vzdelávania fyzických osôb, a to až do písomného odvolania svojho súhlasu.

Spravuje sksi@sksi.sk, vytvorené službou gFORM - tvorba formulárov