Prihláška Stará Ľubovňa CUP 2020

Názov klubu / club name 
Záväzne prihlasujem kategóriu / sign up for the category 
 
Počet družstiev v kategórii / number of teams in the category 
Kontaktná osoba / contact person 
Email  
Mobil / cell phone 
Registračný poplatok / registration fee 

Čestne prehlasujem, že klub má uhradený resp. do 31.12.2019 uhradí registračný poplatok na účet organizátora: IBAN SK58 1100 0000 0029 2587 1667. Do správy pre adresáta uviesť: názov klubu a kategórii napr. MFK Stara Lubovna U9. / I honestly declare that the club has paid or resp. till 31.12.2019 will pay the registration fee to the organizer's account: IBAN SK58 1100 0000 0029 2587 1667. In the message to the addressee state: the name of the club and category eg. MFK Stara Lubovna U9.

Fakturačné údaje / billing information 
 
Špeciálne požiadavky / special requirements

Spravuje mfkstaralubovna@gmail.com, vytvorené službou gFORM - tvorba formulárov