Odborný seminár: AKO SPRÁVNE NAVRHOVAŤ A POUŽÍVAŤ MINERÁLNU IZOLÁCIU

1. decembra 2022, ONLINE

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Titul pred menom
Meno 
Priezvisko 
Titul za menom
Dátum narodenia 
Telefón / Mobil 
E-mail 
Členstvo: 

Člen SKSI / Dobrovoľný člen SKSI

Nie som členom

Účastnícky poplatok (zvýhodnené vložné pre člena SKSI si môžete uplatniť až po úhrade členského za rok 2022): 

00,00 € / osobu - člen SKSI

150,00 € / osobu - nečlen SKSI

Účastnícky poplatok pre nečlenov prosíme uhradiť na základe preddavkovej faktúry, ktorú Vám vystavíme do 5 dní po prijatí tejto prihlášky. Preddavkovú faktúru Vám pošleme elektronicky na mailovú adresu uvedenú v tejto prihláške.

Fakturačné údaje:

Obchodné meno / Názov organizácie
Ulica - sídlo
PSČ
Mesto
IČO
DIČ
IČ DPH

Faktúru - daňový doklad Vám vystavíme najneskôr do 5 dní od konania seminára a pošleme elektronicky na mailovú adresu uvedenú v tejto prihláške.

Poznámka:
Súhlas so spracovaním osobných údajov 

Poskytnutím tu uvedených svojich osobných údajov dávam v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas Slovenskej komore stavebných inžinierov so sídlom na Mýtnej 29, 811 07 Bratislava na ich spracovanie a uchovávanie v internej databáze SKSI pre účely evidencie vzdelávania fyzických osôb, a to až do písomného odvolania svojho súhlasu.

Spravuje sksi@sksi.sk, vytvorené službou gFORM - tvorba formulárov