Žiadosť o prístup k modulom týkajúcich sa všeobecných informácií

Žiadam sprístupniť tieto moduly: 

UN:PIP*[2023]: Univerzálne navrhovanie: princípy tvorby inkluzívneho prostredia

ZoD*[2023]: Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie a licenčná zmluva

ORD*[23-03]: K výzvam na obnovu rodinných domov a pamiatkových budov

ORD*[22-09]: Dotácie na obnovu rodinných domov III.

ORD*[22-06]: Dotácie na obnovu rodinných domov II.: Ako splniť podmienky plánu obnovy rodinných domov

ORD*[22-04]: Dotácie na obnovu rodinných domov I.

Poplatok (člen/nečlen) 
Titul pred menom
Meno 
Priezvisko 
Titul za menom
Dátum narodenia 
Telefón / Mobil
 
E-mail 

Upozorňujeme na to, že komora garantuje v prípade úhrady za prístup k modulu tento prístup na obmedzený čas, a to maximálne na obdobie piatich rokov od jeho zverejnenia.

Fakturačné údaje:

Obchodné meno
Ulica a č.d.
PSČ
Mesto
IČO
DIČ
IČ DPH

Faktúru - daňový doklad Vám vystavíme najneskôr do 2 dní od podania žiadosti a pošleme elektronicky na mailovú adresu uvedenú v tejto žiadosti.

Poznámka
Súhlas so spracovaním osobných údajov 

Poskytnutím tu uvedených svojich osobných údajov dávam v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas Slovenskej komore stavebných inžinierov so sídlom na Mýtnej 29, 811 07 Bratislava na ich spracovanie a uchovávanie v internej databáze SKSI pre účely evidencie vzdelávania fyzických osôb, a to až do písomného odvolania svojho súhlasu.

Ochrana autorských práv: 

Objednaním prístupov k záznamom z konferencií a seminárov súhlasím, že nebudem sprístupnené dokumenty kopírovať ani ďalej šíriť, a to ani čiastočne a dokumenty získané z týchto Stránok budú použité výlučne na informačné účely pre osobnú potrebu a nebudú nijakým spôsobom kopírované ani ďalej šírené. Použitie dokumentov, ktoré možno získať z tejto Stránky, na akýkoľvek iný účel je výslovne zakázané. Takéto konanie je protizákonné. Každý, kto neoprávnene použije dokumenty z tejto stránky, sa vystavuje riziku trestnoprávneho postihu a riziku občianskoprávneho sporu, pri ktorom bude SKSI požadovať primeranú kompenzáciu a zadosťučinenie za zásah do svojich zákonných práv.

Slovenská komora stavebných inžinierov | Slovak Chamber of Civil Engineers

Mýtna 29, 811 07 Bratislava, Slovakia, IČO: 30779022, DIČ: 2020809692

vzdelavanie@sksi.sk, www.sksi.sk