Prihláška do klubu MFK Stará Ľubovňa

Meno a priezvisko dieťaťa 
Meno
Priezvisko
 
Rodné číslo 
Adresa trvalého bydliska 
Ulica
PSČ
Obec
 
Mobil 
Email 
 
Škola / škôlka 
Adresa školy 
Ulica
PSČ
Obec
 
Telefón 
Email 

Prehlásenie: (do 18 rokov vyplní rodič)

Podpísaný/á 
Meno
Priezvisko
 
Narodený/á 

prihlasujem hore uvedeného záujemcu záväzne do športového klubu MFK Stará Ľubovňa (ďalej len klub). Svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť hore uvedených údajov a zaväzujem sa dodržiavať stanovy klubu, ako aj ďalšie interné predpisy, nariadenia a rozhodnutia riadiacich orgánov klubu. Zároveň dávam súhlas na registráciu môjho dieťaťa prostredníctvom Slovenského futbalového zväzu do informačného systému slovenského futbalu „ISSF“.

Právom každého člena klubu je:

 • zúčastňovať sa tréningov a podľa pokynov trénera dodržiavať životosprávu a rast športovej výkonnosti
 • zúčastňovať sa na akciách usporiadaných klubom
 • mať klubovú podporu pri jeho športovom napredovaní a osobnom raste

 Povinnosťou každého člena klubu je:

 • počas tréningu alebo iných akcií usporiadaných klubom dodržiavať pokyny klubu
 • zúčastňovať sa súťaží organizovanými klubom, SFZ, VsFZ a OFZ vo futbale
 • uhrádzať členské príspevky pre daný rok

 Možnosť vylúčenia z klubu:

 • za opakované hrubé porušovanie disciplíny a pokynov trénera
 • za neuhradenie členských príspevkov v danom kalendárnom roku

Povinné prílohy (dostupné na www.mfkstaralubovna.com/elektronicka-prihlaska):

1. Súhlas so spracovaním osobných údajov

2. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

3. Evidenčný list hráča

4. Fotografia tváre dieťaťa na bielom pozadí

5. Kódex rodiča/zákonného zástupcu

Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 
Súhlas so spracovaním osobných údajov 
  Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 
   Evidenčný list hráča 
    Fotografia tváre dieťaťa na bielom pozadí 
     Kódex rodiča/zákonného zástupcu 
      V Starej Ľubovni 

      Spravuje mfkstaralubovna@gmail.com, www.mfkstaralubovna.com