VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Vytvoriť formulár

Pýtajte sa

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ:
1.1.Prevádzkovateľom služby je Peter Pukač zapísaný v živnostenskom registri obvodného úradu Brezno, číslo živnostenského registra: 307-14976, IČO: 40833402. Ďalej len "Prevádzkovateľ".

2. Služba:
2.1. Prevádzkovateľ poskytuje službu na tvorbu a správu formulárov. Táto služba je dostupná na internetovej adrese www.gform.sk. Formuláre užívateľov sú zobrazované na adrese domény gform.sk. Ďalej len "služba".
2.2. Predmetom zmluvy je záväzok prevádzkovateľa zabezpečiť prevádzku ponúkanej služby Užívateľovi a záväzok Užívateľa za túto službu platiť poplatky podľa platného cenníka prevádzkovateľa.

3. Skúšobné obdobie:
3.1. Skúšobné obdobie je obdobie počas ktorého má Užívateľ možnosť sa zoznámiť so Službou, jej funkciami, možnosťami.
3.2. Skúšobné obdobie môže mať obmedzené limity, hlavne limit pre zobrazenie prijatých dát.
3.3. Skúšobné obdobie začína dňom objednania niektorého z Programov podľa platného cenníka a končí začatím plateného obdobia, alebo ukončením služby. Dĺžku skúšobného obdobia určuje Prevádzkovateľ.

4. Platené obdobie:
4.1. Platené obdobie je dané výškou predplatného, môže byť mesačné, švrťročné, polročné, ročné.

5. Program 5.1. Program je vybraný typ služby podľa platného cenníka, ktorý má určené limity pre poskytovanie Služby.
5.2. Program si volí Užívateľ sám, pri prekročení limitov môže byť Program zmenený na iný s vyšším počtom limitov aby mohli byť zachované plnohodnotné služby pre Užívateľa.

Článok II.
Objednanie služieb

1.1. Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba sa môže stať Užívateľom služby tvorba a správa formulárov (ďalej len "Užívateľ").
1.2. K objednaniu Programu zo strany Užívateľa dôjde na základe vyplneného a odoslaného objednávkového formulára, alebo prvotným odoslaním formulára pre vytvorenie formulára prostredníctvom siete internet.
1.3. Zmluva nadobúda účinnosť až zaplatením predplatného ceny Programu na základe preddavkovej faktúry vystavenej Prevádzkovateľom, pokiaľ sa Program neposkytuje bezplatne. V prípade poskytnutia bezplatného Programu je zmluva uzatvorená okamihom doručenia jej akceptácie Prevádzkovateľom Užívateľovi a to e-mailom alebo iným preukázateľným spôsobom.
1.4. Objednaním služieb prostredníctvom siete internet vyslovuje Užívateľ svoj záväzok riadiť sa týmito všeobecnými podmienkami rovnako, ako by tieto podmienky boli podpísané vo forme zmluvy. Všeobecné podmienky sú záväzné v platnom aktuálnom znení, ktoré sú verejne prístupné na stránkach www.gform.sk.
1.5. Zmluvný vzťah založený podľa týchto všeobecných podmienok sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a nadväzujúcich predpisov.
1.6. Prevádzkovateľ služby si vyhradzuje právo overiť registračné a fakturačné údaje uvedené Užívateľom vo formulári v časti fakturačné údaje.
Uvedenie nepravdivých údajov môže mať za následok zrušenie zmluvy.

Článok III.
Technické podmienky

1. Prevádzkovateľ optimalizuje Službu pre bežné typy webových prehliadačov Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Opera, Internet Explorer (verzia 9 a vyššie). Služba nie je optimalizovaná pre mobilné zariadenia.
2. Prevádzkovateľ, resp. jeho subdodávatelia majú právo uskutočniť na serveroch a ostatných zariadeniach plánovanú odstávku, a to v rozsahu tomu nevyhnutnom. Odstávka slúži na uskutočnenie potrebných bezpečnostných upgradov softvéru a údržby a výmeny hardvéru. Za technickú odstávku alebo za neposkytnutie služieb sa nepovažuje prípad výpadku elektrickej energie nad rámec zaistenia záložným zdrojom servera, výpadok v sieti alebo v uzle dodávateľa konektivity, živelná pohroma a iné.

Článok IV.
Ukončenie služby

1.1. K ukončeniu služby dôjde automaticky podľa bodu 1.3 a 1.4 tohto článku.
1.2. Ukončením Programu sa myslí zmazanie formulárov a nimi prijatých dát patriacich pod tento Program.
1.3. Ukončenie nikdy nezaplateného Programu. Pokiaľ Užívateľ ani raz neuhradil Program, je v Skúšobnom období, bude mu Program ukončený najskôr 15 dní od vytvorenia programu. Prevádzkovateľ môže ukončenie zrušiť a predĺžiť Skúšobné obdobie.Užívateľ môže Program ukončiť aj skôr zmazaním daného Programu.
1.4. Ukončenie už raz zaplateného programu. Pokiaľ Užívateľovi skončilo Predplatné obdobie a do konca tohto obdobia ďaľšou úhradou podľa platného cenníka si toto obdobie nepredĺžil, Program je ukončený dňom skončenia Predplatného obdobia.
2.1. Užívateľ môže ukončiť Predplatné obdobie aj skôr ako je deň ukončenia Predplatného obdobia, musí to, ale oznámiť Prevádzkovateľovi emailom na gform@gform.sk, alebo písomne. V tomto prípade Užívateľ nemá právo na vrátenie alikvotnej čiastky.
3.1. Užívateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený okamžite ukončiť poskytovanie služby za týchto podmienok:
obsah formulára porušuje zákony Slovenskej Republiky alebo je v rozpore s dobrými mravmi,
obsah formulára poškodzuje dobré meno Prevádzkovateľa,
Užívateľ poruší tieto všeobecné podmienky,
Užívateľ používa služby na komerčné a iné účely, ktoré by mohli (aj v konečných dôsledkoch) poškodiť prevádzkovateľa,
Užívateľ zneužíva, blokuje, modifikuje či inak mení akúkoľvek funkciu služieb prevádzkovateľa a / alebo sa pokúsil narušiť stabilitu, chod alebo dáta služieb; formuláre Užívateľa priamo šíria autorské diela, s ktorými je nakladané v rozpore s právom, najmä v rozpore s autorským právom, alebo na takéto stránky odkazujú.
Ukončením služby zo strany Prevádzkovateľa nevzniká Používateľovi nárok na vrátenie platby.

Článok V.
Zásady nakladania s údajmi prijatými z formulárov vytvorených Užívateľom

1.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať údaje z prijatých formulárov vytvorených Užívateľom tretím stranám, okrem účelu poskytovania tejto služby a tým sa myslí ukladanie, archivácia týchto dát a zobrazenie dát Užívateľovi.
1.2. Tieto údaje sú výlučne majetkom Užívateľa, ktorý je s nimi povinný nakladať v súlade so zákonmi Slovenskej Republiky a v prípade, že sa jedná o osobné údaje je Užívateľ povinný dodržiavať zákon č. 122/2013 Zákon o ochrane osobných údajov a nariadenie GDPR.
1.3. Užívateľ akceptovaním (prijatím) týchto podmienok zároveň si je vedomý, že pomocou služby na stránkach www.gform.sk si je možné vytvoriť také formuláre, kde dochádza k zberu osobných údajov a teda je povinný pri takto vytvorenom formulári upozorniť možných odosielateľov na túto skutočnosť v súlade s nariadením GDPR a následne je poviný k týmto údajom tak aj pristupovať.

Článok VI.
Zásady spracovania osobných údajov Užívateľa

1.1.Aby mohlo dôjsť k vytvoreniu užívateľského konta, je potrebné zadať email. Email je identifikátorom Užívateľa, slúži na prihlásenie na stánkach www.gform.sk . Spolu s emailom, môže prevádzkovateľ pri registrácii a každom prihlásení zaznamenávať IP adresu z ktorej prišla požiadavka na prihlásenie a tiež dostupné údaje s hlavičky prehliadača Užívateľa za účelom bezpečnosti a rozvoja služby. Prevádzkovateľ ukladá tieto údaje iba na serveroch, kde je poskytovaná služba. Prevádzkovateľ sa zaväzuje tieto údaje neposkytovať priamo tretím stranám, tak, že by mohlo dôjsť k identifikácii Užívateľa, môže však poskytnúť tretej strane štatistické výstupy z týchto dát, súčasťoťou takéhoto výstupu nesmú však byť emailové adresy. 1.2. Užívateľ si môže v nastaveniach nastaviť Meno a priezvisko a telefónne číslo. Tieto údaje nie sú povinné, slúžia výhradne k účelom komunikácie Užívateľ-Prevádzkovateľ. Tieto údaje nesmú byť použíté k inému účelu, alebo byť predané tretím stranám. Užívateľ môže tieto údaje kedykoľvek zmazať. 1.3. Pre vystavenie daňového dokladu (faktúry) je potrebné zadať v konte objednaného programu príslušné údaje. V prípade fyzickej osoby sú to: Meno a priezvisko, adresa. Tieto údaje slúžia pre potreby vystavenia daňového dokladu a sú zadávané a prijaté iba za týmto účelom, nesmú byť priamo odovzdané tretím stranám, iba ako súčasť daňových dokladov. Sú súčasťou objednaného programu, teda pri prípadnom vystavení faktúry na nasledujúce obdobie, už nie je potrebné ich zadávať. 1.4. Tieto údaje môžu byť archivované po dobu 10 rokov do posledného použitia služby, Užívateľ má právo požiadať aj o skorší výmaz a to zaslaním požiadavky na gform@gform.sk, alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa. Následne Prevádzkovateľ zabezpečí vymazanie údajov do 30 dní od doručenia požiadavky.

Článok VII.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa potreby meniť všeobecné podmienky.
1.2. Prevádzkovateľ je autorom šablóny, softvéru a samotnej služby, pričom služba môže k svojej činnosti používať aj software tretích strán.
1.3. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah formulárov Užívateľov.
1.4. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za prijaté dáta z formulárov Užívateľov.
1.5. Poskytovanie služieb a ich rozsahu sa riadi platným cenníkom, ktorý je zverejnený na stránkach prevádzkovateľa.
1.6. Prevádzkovateľ sa bude snažiť o maximálnu funkčnosť a dosiahnuteľnosť poskytovanej služby.
1.7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú stratou alebo poškodením uložených dát.
1.9. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude úmyselne zneužívať systém alebo inak preťažovať server.
1.10. Prevádzkovateľ má právo pozastaviť zobrazovanie a spracovanie formulárov, ktoré môžu Prevádzkovateľovi alebo tretím stranám spôsobiť škodu, alebo sú v rozpore so zákonom.
1.11. Užívateľ sa zaväzuje uverejňovať v rámci formulárov iba obsah, ktorý je v súlade so zákonom a nezasahuje do práv Prevádzkovateľa alebo tretích strán. 1.12. Užívanie Služby sa riadi týmito VOP a právnym poriadkom Slovenskej republiky.
1.13. Všetky spory, ktoré vzniknú pri poskytovaní Služby, budú riešené, pokiaľ je to možné, najskôr dohodou. V prípade, že riešenie nebude dohodou dosiahnuté, budú spory rozhodnuté príslušným všeobecným súdom.
1.14. Užívateľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia týchto všeobecných podmienok alebo platných právnych predpisov zo strany Užívateľa. Prevádzkovateľ zodpovedá Užívateľovi za škodu vzniknutú v dôsledku porušenia povinností Prevádzkovateľa z týchto všeobecných podmienok alebo platných právnych predpisov, avšak najviac do výšky mesačnej ceny objednaného Programu.
1.15. V prípade, že niektorá časť týchto všeobecných podmienok bude považovaná za neplatnú alebo v rozpore s platným právnym poriadkom, ostatné ustanovenia podmienok zostávajú aj naďalej v platnosti.
1.16. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky alebo na základe vlastného rozhodnutia zmeniť alebo úplne nahradiť tieto všeobecné podmienky. Pokiaľ Užívateľ nesúhlasí so zmenou všeobecných podmienok, je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa platnosti všeobecných podmienok Prevádzkovateľovi. Pokiaľ Užívateľ vo vyššie uvedenej dobe neoznámi svoj nesúhlas so zmenou všeobecných podmienok, platí, že so zmenou súhlasí a vzájomné vzťahy Prevádzkovateľa a Užívateľa sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmenenými všeobecnými podmienkami.

Tieto podmienky sú účinné od 24. 05. 2018